W międzynarodowej konferencji wzięli udział wybitni eksperci, klinicyści i naukowcy.

 • Uczestnicy KDIGO Controversies Conference uznali jednomyślnie, że większość dowodów naukowych wspiera konieczność systematycznego podejścia do kontroli, stratyfikacji ryzyka i leczenia osób z PChN.
 • Ponieważ interwencje mające na celu spowolnienie progresji CKD i zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego są oparte na dowodach i wykazano, że poprawiają wyniki, należy skupić się na wdrażaniu badań przesiewowych PChN, stratyfikacji ryzyka i podjęciu wysiłków terapeutycznych.

Większość dowodów przemawia za systematycznym podejściem do badań przesiewowych, stratyfikacji ryzyka i leczenia osób z przewlekłą chorobą nerek

Uczestnicy konferencji dokonali przeglądu trzech potencjalnych celów wyboru populacji, które powinny być poddane badaniom przesiewowym w kierunku PChN, stratyfikacji ryzyka i leczeniu

Identyfikacja wszystkich osób z PChN

Identyfikacja osób w populacjach wysokiego ryzyka w celu zmaksymalizowania wydajności badań

Identyfikacja osób z PChN, które są bardziej narażone na progresję choroby do schyłkowej niewydolności nerek, wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych lub innych powikłań PChN

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą i chorobami sercowo-naczyniowymi powinni być badani w kierunku PChN1

Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i choroby sercowo-naczyniowe to potwierdzone czynniki ryzyka PChN. Dlatego częstość występowania PChN u tych pacjentów jest większa w porównaniu z populacją ogólną.

Częstość występowania markerów PChN w populacji NHANES (2013-2016)2

UACR >30 mg/g

eGFR ,60 mg/ml/1,73 m2

Ch. SN

Częstość występowania markerów PChN (%)

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

10,1

6,9

14,8

Populacja ogólna

25,8

18,7

36

Cukrzyca

16,1

20,7

31,2

Nadciśnienie

24,8

26,3

40,3

Obecność Ch. SN


eGFR – oszacowany wskaźnik przesączania kłębuszkowego

Ch. SN – choroby sercowo-naczyniowe

NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey

UACR – wskaźnik albumina/kreatynina w moczu

Strategia badań przesiewowych PChN:

 • Priorytetyzuje badania u pacjentów z grup wysokiego ryzyka progresji PChN i zdarzeń SN, z ustalonymi strategiami leczenia
 • Identyfikuje osoby z PChN przy mniejszych kosztach niż programy badań przesiewowych w całej populacji

Literatura

1. Shlipak MG, et al. Kidney Int 2021; 99:34–47

2. United States Renal Data System. Annual Data Report 2018; 1:1–29

Badania przesiewowe w kierunku PChN powinny być prowadzone w populacjach wysokiego ryzyka

Starszy wiek

Otyłość

Wywiad rodzinny

Stan przedrzucawkowy

Czynniki genetyczne

Przybyte AKI

Rasa / pochodzenie etniczne

HIV

Toczeń rumieniowaty układowy

Nefrotoksyny

Niski status socjoekonomiczny

Ekspozycja na czynniki środowiskowe

Badania przesiewowe w kierunku PChN u pacjentów z czynnikami ryzyka powinny opierać się na zindywidualizowanej ocenie klinicznej

Kluczowym uzasadnieniem badań przesiewowych PChN jest dostępność wielu skutecznych interwencji mających na celu opóźnienie progresji PChN i zmniejszenie ryzyka SN

G1

A1

A2

A3

G2

A1

A2

A3

G3a

A1

A2

A3

G3b

A1

A2

A3

G4

A1

A2

A3

G5

A1

A2

A3

Modyfikacja stylu życia

Zaprzestanie palenia

Blokada RAAa

Optymalna kontrola ciśnienia tętniczego

Stosowanie statynb

Optymalna kontrola glikemii

Inhibitory SGLTc

Stosowanie agonistów receptora GLP-1d

Leczenie kwasicy metabolicznej

Leczenie przyczyny podstawowej, unikanie nefrotoksyn i dostosowanie dawek leków

a) Nie jest jasne, czy i kiedy należy przerwać blokadę RAS w zaawansowanej PChN.

b) Terapii statynami nie należy rozpoczynać u osób rozpoczynających dializoterapię. Jednak pacjenci stosujący statyny w momencie rozpoczynania dializy mogą kontynuować to leczenie.

c) Dotyczy tylko pacjentów z PChN z T2D. Inhibitor SGLT2 wraz z metforminą jest zalecany jako leczenie pierwszego rzutu. Stosowanie iSGLT2 należy rozpocząć, jeśli eGFR >30 ml/min/1, 73 m2 i może być kontynuowane w stadiach G4—G5 aż do rozpoczęcia dializy, kiedy należy przerwać podawanie iSGLT2. Nie ma dowodów dla inicjacji stosowania inhibitorów SGLT2 przy eGFR <30 ml/min/1,73 m2.

d) Dotyczy tylko pacjentów z PChN z T2D. Zastosowanie agonistów receptora GLP-1 można rozważyć, gdy inhibitor SGLT2 i/lub metformina nie są tolerowane lub nie osiągnięto celu glikemicznego. RAA - układ renina-agiotensyna-aldosteron; SGLT2 - kotransporter sodowo-glukozowy 2; T2D – cukrzyca typu 2, GLP1 - glukagonopodobny peptyd 1

1. Shlipak MG, et al. Kidney Int 2021;99:34–47


Wczesna identyfikacja i algorytm interwencji dla badań przesiewowych, stratyfikacji ryzyka i leczenia PChN

Czynniki zwiększające ryzyko PChN

 • Nadciśnienie tętniczea
 • Cukrzycaa
 • Choroby sercowo-naczyniowea
 • AKI / Hospitalizacja w wywiadzie
 • Choroby nerek w rodzinie
 • Otyłość
 • Podeszły wiek
 • Inne choroby współistniejące wysokiego ryzyka, czynniki środowiskowe lub genetyczne

TAK

Badania przesiewowe

 

Rozważ badania przesiewowe w kierunku PChN

 • UACR (albuminuria)
 • Stężenie kreatyniny i / lub cystatyny C w osoczu w celu oszacowania eGFR

TAK

Dowolny parametr z następujących obecny przez ≥3 miesiące

 • eGFR <60 ml/min/1.73 m2
 • UACR ≥30 mg/g
 • Markery chorób nerek

TAK

STRATYFIKACJA RYZYKA

Klasyfikacja PChN / ocena ryzyka

Nie

 

Okresowo powtarzać badania

Klasyfikacja PChN / ocena ryzyka

 • Identyfikacja i leczenie konkretnej przyczyny PChN
 • Przypisz kategorię GFR (ml/min/1,73 m2)d
 • Przypisz kategorię albuminuriie

Bezpieczeństwo pacjenta

 • eGFR <60

  Modyfikacja dawkowania leków (np, mniejsza dawka leków wydalanych przez nerki, takich jak gabapentyna)

  Zmniejszenie ryzyka AKI z powodu niedoboru płynów

  Zasady postępowania w przypadku dodatkowej choroby

  Unikanie podwójnej blokady ACE/ARB

  Zapobieganie AKI związanej z badaniami kontrastowymi

 • eGFR 45-59

  Unikanie długotrwałego stosowania NLPZ

 • eGFR 30-44

  Unikanie długotrwałego stosowania NLPZ

  Stosowanie MET w dawce 50% i dokładne monitorowanie

 • eGFR < 30

  Unikanie NLPZ, bisfosfonianów, MET, wkłucia PICC

  Monitorowanie PT / INR, jeśli stosowanie warfaryny

Spowolnienie progresji PChN i redukcja powikłań

 • Leczenie nadciśnienia
 • T2D: docelowo HbA1c <8%

  Inhibitor SGLT2 + MET u pacjentów z PChNf i T2D

  Jeżeli cel glikemiczny nie został osiągnięty, dodać GLP1-RA

 • Testy w kierunku powikłań PChN
 • Szczepienie przeciwko grypie
 • Szczepienia przeciwko pneumokokom i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w stadiach G4-G5
 • Badania w kierunku zapalenia wątroby typu C

Redukcja powikłań SN

 • PChN = ryzyko SN
 • Cel SBP <120 mm Hg
 • Rozpocznij leczenie obniżające stężenie lipidów
 • ASA, chyba że ryzyko przewyższa korzyści

Inhibitor SGLT2 jest zalecany jako leczenie pierwszego rzutu wraz z MET w T2D

a) Osoby z HTN, DM lub CVD powinny być badane pod kątem PChN

b) Opieka nad osobami starszymi lub osobami o ograniczonej średniej długości życia, w tym konieczność badań przesiewowych w kierunku PChN i zaleceń dotyczących leczenia, powinna być zindywidualizowana na podstawie stanu klinicznego i preferencji pacjenta.

c) Jeżeli eGFR na podstawie SCR wynosi 45—59 ml/min na 1,73 m 2 lub u osób z niską masą mięśniową, chorobą przewlekłą, niedożywieniem zalecane jest oszacowanie GFR na podstawie cystatyny C.

d) G1=≥90; G2=60-89; G3a=45-59; G3b=30-44; G4=15-29; G5=<15.

e) A1 (normalne lub łagodne ↑): <30 mg/g lub <3 mg/mmol; A2 (umiarkowanie ↑): 30-300 mg/g lub 3-30 mg/mmol; A3 (ciężko): >300 mg/g lub >30 mg/mmol.

f) eGFR >30; ACE = enzym konwertujący angiotensynę; AKI = ostre uszkodzenie nerek; ARB = bloker receptora angiotensyny; ASA = aspiryna; PChN – przewlekła choroba nerek; Ch. SN = choroba sercowo-naczyniowa; eGFR = szacowana szybkość przesączania kłębuszkowego; GLP1-RA = agoniści receptora GLP-1; HbA1c = hemoglobina glikowana; NT = nadciśnienie tętnicze; HX = historia; KDIGO = Kidney Disease: Improving Global Outcomes; MET = metformina; NLPZ = niesteroidowy środek przeciwzapalny; PICC = peripherally inserted central catheter; PT/INR = znormalizowany czas protrombinowy; SBP = skurczowe ciśnienie krwi; SCR = stężenie kreatyniny w surowicy; SGLT2 = kotransporter sodowo-glukozowy typu 2; T2D = cukrzyca typu 2; UACR = wskaźnik albumina: kreatynina w moczu.; Shlipak MG i in. Kidney Int. 2021; 99:34 -47.


Referencje:

1. Shlipak MG, et al. Kidney Int 2021; 99:34–47;

2. United States Renal Data System. Annual Data Report 2018; 1:1–290

NEFR/21/02/03_adv