Cele postępowania terapeutycznego

P ChN może być poważną, postępującą chorobą, charakteryzującą się uszkodzeniem nerek i stopniową utratą ich czynności. Obecnie nie istnieje skuteczne lekarstwo przeciwko PChN. Postępowanie terapeutyczne koncentruje się na opóźnieniu i spowolnieniu progresji choroby. Cele postępowania terapeutycznego obejmują1:

Ograniczanie dalszego uszkodzenia nerek

Wczesne wykrycie

Spowolnienie progresji choroby

Leczenie powikłań

Leczenie towarzyszących czynników ryzyka

Zmiana stylu życia

W drożenie i utrzymanie zdrowego stylu życia jest kluczowym pierwszym krokiem w profilaktyce progresji PChN – w szczególności u nowo zdiagnozowanych pacjentów. Pacjentów zachęca się do zrzucenia nadwagi, prowadzenia regularnej aktywności fizycznej, zaprzestania palenia (w przypadku osób palących papierosy), znalezienia sposobów zmniejszenia codziennego stresu oraz poprawy snu.

 

Z pomocą dietetyka pacjenci powinni opracować osobisty plan żywienia właściwy dla osób chorobą nerek2.

Postępowanie terapeutyczne w przewlekłej chorobie nerek (PChN)

Wyrównanie ciśnienia tętniczego (BP)1

Należy określić docelowe wartości ciśnienia tętniczego w zależności do wieku i chorób współistniejących pacjenta, a także tolerancji leczenia. Należy regularnie monitorować ciśnienie tętnicze.

- Jeżeli AE <30 mg/24 h, docelowe BP ≤140/90

- Jeżeli AE ≥30 mg/24 h, docelowe BP ≤130/80

- Jeżeli AE = 30–300 mg/24 h i pacjent ma cukrzycę, podać lek z grupy ACE-I lub ARB

- Jeżeli AE >300 mg/24 h, podać lek z grupy ACE-I lub ARB

Obniżenie stężenia lipidów3

Należy wykonać ocenę pełnego profilu lipidowego u nowo zdiagnozowanych pacjentów. Należy stosować schemat leczenia oparty na statynach u następujących pacjentów:

- w wieku ≥50 lat z GFR <60 lub GFR ≥60 i potwierdzoną PChN

- w wieku 18–49 lat z PChN i chorobą wieńcową, cukrzycą, po udarze mózgu lub z 10-letnim ryzykiem chorób S-N >10%

- biorcy przeszczepu nerki.

Nie należy włączać terapii statynami u pacjentów dializowanych, lecz można kontynuować dotychczasowe leczenie tymi lekami u pacjentów rozpoczynających dializy.

Kontrola glikemii (u pacjentów z cukrzycą typu 2)4

- Należy utrzymywać stężenie HbA1c na poziomie około 7% (53 mmol/mol) w celu opóźnienia powikłań ze strony nerek.

- U pacjentów z cukrzycą typu 2 i PChN należy stosować metforminę i inhibitory SGLT2 jako leczenie pierwszego wyboru, a dawkowanie należy dostosować według następującego schematu:

- GFR <45: zmniejszyć dawkę metforminy

- GFR <30: odstawić metforminę i nie włączać inhibitorów SGLT2

- Dializa: odstawić metforminę i inhibitory SGLT2

Leczenie powikłań1,5,6

- Należy ocenić nasilenie niedokrwistości i leczyć ją podawanymi dożylnie (IV) preparatami żelaza i ESA.

- Kwasicę metaboliczną należy leczyć podawanym doustnie wodorowęglanem sodu, gdy stężenie wodorowęglanów we krwi wynosi <22 mmol/l.

- Należy monitorować stężenie fosforanów i wapnia we krwi u pacjentów z GFR <45. Należy wyrównać hiperfosfatemię za pomocą diety ubogofosforanowej i leków wiążących fosforany. Należy zastosować suplementację witaminy D w celu zmniejszenia hipokalcemii i nadczynności przytarczyc.

- Należy obserwować pacjenta pod kątem zakażeń, a w przypadku ich wystąpienia – niezwłocznie włączyć stosowne leczenie.

- Leczenie hiperkalemii zależy od charakterystyki pacjenta, ale może obejmować podanie leków wiążących potas.


ACE-I: inhibitor konwertazy angiotensyny; AE: wydalanie albumin; ARB: antagonista receptora angiotensyny; BP: ciśnienie tętnicze; ESA: czynnik stymulujący erytropoezę; GFR: wskaźnik przesączania kłębuszkowego; HbA1c: hemoglobina A1c; PChN: przewlekła choroba nerek; SGLT2: kotransporter sodowo-glukozowy 2; S-N: sercowo-naczyniowy; T2DM: cukrzyca typu 2.

Powikłania PChN

Częstość występowania powikłań PChN według GFR

Ryzyko choroby S-N jest zwiększone o

43%

przy GFR wynoszącym 45–591

Wzrasta do

343%

przy GFR <151

PChN często utrudnia rozpoznanie i leczenie choroby sercowo-naczyniowej1

Większość powikłań metabolicznych jest związana z pogorszeniem czynności nerek i pojawia się dopiero przy GFR <30

Te powikłania przyczyniają się do zwiększenia chorobowości i śmiertelności oraz pogorszenia jakości życia5.

Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami z PChN6

Opieka nad pacjentami z zaawansowaną PChN jest często skomplikowana, ponieważ występuje u nich wiele chorób współistniejących. Dlatego niezbędna jest współpraca między lekarzami i opiekunami. Wykazano, że multidyscyplinarne podejście do leczenia postępującej PChN zapewnia poprawę wyników u pacjentów1,7.

Opracowano na podstawie Johns 2015

Podejmowanie decyzji o skierowaniu pacjenta do nefrologa na podstawie kategorii GFR i albuminurii1

Tabela kategorii GFR i albuminurii odzwierciedla ryzyko progresji chorobowości i śmiertelności. Kolor zielony: niskie ryzyko (jeśli brak innych markerów choroby nerek); kolor żółty: umiarkowanie zwiększone ryzyko; kolor pomarańczowy: wysokie ryzyko; kolor czerwony: bardzo wysokie ryzyko. Klinicyści kierujący pacjentów do specjalisty mogą skonsultować się z oddziałem nefrologii, w zależności od lokalnej praktyki dotyczącej monitorowania lub kierowania pacjentów.

Kategorie albuminurii
A1 A2 A3
Prawidłowa
lub łagodnie
zwiększona
Umiarkowanie
zwiększona
Jawny
białkomocz
<30 mg/g
<3 mg/mmol
30–300 mg/g
3–30 mg/mmol
>300 mg/g
>30 mg/mmol
Kategorie GFR (ml/min/1,73 m2) G1 Prawidłowy lub podwyższony ≥90 Monitorować Skierować
G2 Łagodnie zmniejszony 60–89 Monitorować Skierować
G3a Łagodnie lub umiarkowanie zmniejszony 45–59 Monitorować Monitorować Skierować
G3b Zmniejszony w stopniu umiarkowanym lub ciężkim 30–44 Monitorować Skierować Skierować
G4 Zmniejszony w stopniu ciężkim 15–29 Skierować Skierować Skierować
G5 Schyłkowa niewydolność nerek <15 Skierować Skierować Skierować

Schyłkowa niewydolność nerek (ESRD)

W przypadku pacjentów, u których nastąpiła progresja do ESRD, dostępne są trzy podstawowe ścieżki terapeutyczne1,8:

Dializa

Hemodializa lub dializa otrzewnowa

Przeszczepienie nerki

Dawca zmarły lub żywy

Leczenie zachowawcze

Brak leczenia – utrzymanie odpowiedniej jakości życia przez możliwie jak najdłuższy czas


1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013;3(1):63-72. 2. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Managing chronic kidney disease. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/managing#five. Accessed January 2021. 3. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Work Group. Clinical practice guideline for the lipid management in chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013;3(3). 4. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Work Group. Executive summary of the 2020 KDIGO diabetes management in CKD guideline: evidence-based advances in monitoring and treatment. Kidney Int. (2020) 98, 839–848. 5. Bello A et al. Complications of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. (2011). 2017;7(2):122–129. 6. Palmer BF et al. Clinical Management of Hyperkalemia. Mayo Clin Proc. 2020. doi:10.1016/j.mayocp.2020.06.014. 7. Johns T et al. Interdisciplinary care clinics in chronic kidney disease. BMC Nephrol. 2015;16:161. 8. National Kidney Foundation. Choosing a treatment for kidney failure. 2013 Order# 11-10-0352_IBD.

 

NEFR/21/02/01_npr