Wybierz serwis


Rozwiń tagi

Czy spełnione są kryteria do refundacji dla dapagliflozyny w przewlekłej chorobie nerek?

Obliczenie wskaźnika albumina do kreatyniny (UACR) oraz białko do kreatyniny w moczu (UPCR)

Albuminuria (dawniej określana jako mikroalbuminuria) jest wczesnym wskaźnikiem uszkodzenia nerek w cukrzycy i nadciśnieniu tętniczym i zarazem predyktorem zdarzeń sercowo-naczyniowych w tych grupach chorych. Jak stwierdzono w ostatnio opublikowanych badaniach, nawet wartości UACR poniżej 30 mg/1 g, które dotychczas określane były jako „normoalbuminuria”, są związane ze zwiększoną śmiertelnością z wszystkich przyczyn oraz przyczyn sercowo naczyniowych. Zależność pomiędzy wielkością albuminurii a ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych dotyczy to również populacji ogólnej, dlatego w świetle najnowszych badań, albuminurię powinno się definiować wartościami poniżej 5 mg/g kreatyniny. Bardzo istotnym jest zatem, aby w codziennej praktyce pamiętać o wykonywaniu tego badania, szczególnie w grupach podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, przewlekła choroba nerek).
Do oznaczenia albuminurii możemy wykorzystać jedną z dwóch metod. Pierwsza z nich to 24-godzinna zbiórka moczu. W tym przypadku za normę uznaje się wydalanie albuminy w ilości nie przekraczającej 30 mg/dobę. Wobec tego, że zbiórka dobowego moczu jest dla wielu pacjentów uciążliwa, dużo wygodniejszym i obecnie częściej stosowanym parametrem jest wyliczenie ilorazu stężenia albuminy i stężenia kreatyniny oznaczonych w tej samej (najlepiej porannej) próbce moczu. Iloraz ten określa się jako wskaźnik albumina/kreatynina: ACR (albumin/creatinine ratio) lub w Polsce częściej jako UACR, (urinary albumin/creatinine ratio). Jak już wcześniej wspomniano, w tym przypadku stwierdzenie wartości poniżej 30 mg/g jest uznawane za normę. W większości laboratoriów (U)ACR wyrażane jest w mg/g, natomiast w nielicznych laboratoriach używających układu jednostek SI otrzymamy wynik w mg/mmol. Przeliczenia pomiędzy jednostkami dokonuje się według wzoru: ACR (mg/mmol) × 8,84 = ACR (mg/g). W codziennej praktyce czasami spotykamy się z niezrozumiałą dla mnie trudnością polegającą na braku możliwości wyliczenia UACR bezpośrednio w laboratorium. W takim przypadku otrzymujemy odrębne wyniki stężenia albuminy w moczu (g/l) oraz kreatyniny w moczu (mg/dl). Dla ułatwienia w obliczaniu (U)ACR powstał prosty kalkulator.

Dr hab. med. Sławomir Lizakowski
Czytaj więcej...

Proszę wypełniać TYLKO NIEBIESKIE pola

Wyniki z badania moczu (wypełnij te wartości, które są na wyniku badania)

Czy spełnione są kryteria do refundacji dla dapagliflozyny w przewlekłej chorobie nerek?

eGFR <60ml/min/1,73m2
Albuminuria (UACR>200mg/g)
* Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2022 r.
NEFR/22/11/29_npr
Wprowadzony PWZ jest nieprawidłowy
Nie zaznaczono wymaganej zgody

Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, dostęp do treści zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych. Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.