DAPA-CKD: dapagliflozyna u pacjentów z przewlekłą chorobą
nerek w międzynarodowym, wieloośrodkowym, podwójnie
zaślepionym badaniu III fazy1

21 krajów 386 ośrodków

Cel:

Ocena, czy dapagliflozyna w porównaniu z placebo zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń nerkowych i s-n u pacjentów z PChN z T2D lub bez, którzy otrzymywali standardową terapię, w tym maksymalną tolerowaną dawkę ACEI lub ARB.

Pierwszorzędowy punkt końcowy Dapagliflozyna 10 mg+ standardowa terapia Placebo+ standardowa terapia Podwójnie zaślepione 1 : 1 Złożony: trwała redukcja eGFR ≥ 50%, ESKDa, zgon nerkowy lub s-n. Podwójnie zaślepione 1 : 1 Punktykońcowe 4304 zrandomizowanych pacjentówMediana obserwacji 2,4 roku Drugorzędowy punkt końcowy Złożony: trwała redukcja eGFR ≥ 50%, ESKDa, zgon nerkowy lub s-n. Złożony: zgon s-n lub hHF Złożony: zgon s-n lub hHF Śmiertelność ogólna Kluczowe kryteria włączenia ≥18 lat eGFR ≥25 do ≤75 ml/min/1,73m2 UACR ≥200 do ≤5000 mg/g Stabilna maksymalna tolerowana dawka ACEI/ARB przez ≥4 tygodnie Z T2D lub bez Kluczowe kryteria wykluczenia T1D Zespół policystycznych nerek, toczniowe zapalenie nerek, zapalenie naczyń związanez ANCA Leczenie immunosupresyjne ≤6 miesięcy przed włączeniem do badania
ACEI = inhibitor enzymu konwertującego angiotensynę; ANCA = przeciwciało cytoplazmatyczne przeciw neutrofilom; ARB = bloker receptora angiotensyny; s-n = sercowo-naczyniowy; eGFR = szacowana szybkość filtracji kłębuszkowej; ESKD = schyłkowa niewydolność nerek; hHF = hospitalizacja z powodu niewydolności serca; T1D = typ 1 cukrzyca; T2D = cukrzyca typu 2; UACR = wskaźnik albumina/kreatynina w moczu.

Charakterystyka pacjentów2:

4304
pacjentów

33% Kobiety
Średni wiek 62 lata

68% T2DM

Średni eGFR 43 ml/min/1,73 m2
Mediana UACR 949 mg/g

Status cukrzycy typu 2

Cukrzyca typu 2 Bez cukrzycy typu 2 32,5% 67,5%

Przyczyna choroby nerek zgłaszana przez badaczy

16,1% 16,0% 9,6% 58,3% Nefropatia cukrzycowa Kłębuszkowe zapalenie nerek Nefropatia niedokrwienna/nadciśnieniowa Inne/nieznane przyczyny

Wyniki:

Pierwszorzędowy punkt końcowy1

trwała redukcja eGFR ≥ 50%, ESKD, zgon nerkowy lub s-n

Skumulowana częstość występowania (%) 100 80 90 70 60 40 30 10 50 20 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Miesiące od randomizacji HR 0,61 (0,51 – 0,72) P< 0,001 Liczba narażonych na ryzyko Placebo Forxiga 10mg 2152 2152 774 831 1232 1288 1664 1701 1791 1841 1858 1898 1936 1955 1993 2001 270 309 24 16 12 4 20 8 0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 Placebo Forxiga 10mg
NNT = 19PACJENTÓW 39% RRR 5,3%ARR

Konsekwentnie w obu grupach pacjentów3:

36% RRR T2D: 0,64 (0,52-0,79)
50% RRR bez T2D: 0,50 (0,35-0,72);

p dla interakcji = 0,24

Wyniki:

Drugorzędowe punkty końcowe1

Trwałe obniżenie eGFR > 50%, ESKD,
zgon nerkowy

44% RRR

HR 0,56 (95% CI: 0,45-0,68); p=0,000000018

Zgon s-n
lub hHF

29% RRR

HR 0,71 (95% CI: 0,55-0,92); p=0,0089

Śmiertelność
ogólna

31% RRR

HR 0,69 (95% CI: 0,53-0,88); p=0,0035

Bezpieczeństwo1:

Dapagliflozyna była dobrze tolerowana, potwierdzono ustalony profil bezpieczeństwa. Zdarzenia niepożądane rzadko prowadziły do przerwania leczenia. Rzadko występowały epizody ciężkiej hipoglikemii lub DKA.

Przerwanie udziału w badaniu 274 (12.7) 309 (14.4) NA Przerwanie udziału w badaniu z powodu zdarzenia niepożądanego 118 (5.5) 123 (5.7) 0.79 Jakiekolwiek poważne zdarzenie niepożądane 633 (29.5) 729 (33.9) 0.002 35 (1.6) 39 (1.8) 0.73 0 2 (0,1) 0.50 85 (4.0) 69 (3.2) 0.22 155 (7.2) 188 (8.7) 0.07 14 (0.7) 28 (1.3) 0.04 127 (5.9) 90 (4.2) 0.01 22 (1.0) 18 (0.8) NA 0 1 (<0.1) NA Zdarzenia niepożądane będące przedmiotem zainteresowania Martwica Fourniera Amputacja Stwierdzona lub prawdopodobna cukrzycowa kwasica ketonowa Złamanie Zdarzenie niepożądane związane z nerkami Ciężka hipoglikemia Niedobór płynów Poważne działania niepożądane związane z niedoborem płynów Zdarzenia, n (%) Dapagliflozyna 10 mg (N=2149) Placebo (N=2149) p
a) Wyniki dotyczące bezpieczeństwa zgłaszane u uczestników w trakcie leczenia i poza nim; b) Amputacja chirurgiczna lub spontaniczna/niechirurgiczna, z wyłączeniem amputacji spowodowanej urazem; c) Na podstawie wcześniej zdefiniowanych lista preferowanych terminów; d) Zdarzenia niepożądane z następującymi kryteriami potwierdzonymi przez badacza: i) objawy ciężkiego upośledzenia świadomości lub zachowania, iDKA = cukrzycowa kwasica ketonowa

Podsumowanie:

DAPA-CKD1: Dapagliflozin And Prevention of Adverse outcomes
in Chronic Kidney Disease Trial

to pierwsze badanie z nerkowymi punktami końcowymi, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitora SGLT-2 u pacjentów z PChN z T2D i bez T2D.

Forxiga (dapagliflozyna) redukuje ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny o 31%1.

Uzyskano spójne wyniki leczenia u pacjentów z PChN w różnych podgrupach, zarówno z cukrzycą, jak i bez T2D, niezależnie od wyjściowej wartości eGFR oraz kategorii UACR.1,3

Dapagliflozyna była dobrze tolerowana w leczeniu PChN (u pacjentów z i bez T2D), a wyniki potwierdziły dobrze znany profil bezpieczeństwa leku.

DAPA-CKD wspiera wyniki w zakresie prewencji niewydolności serca wymagającej hospitalizacji oraz zapobiegania pogorszenia funkcji nerek, które dapagliflozyna wykazała w badaniu DECLARE4 oraz dowody na redukcję ryzyka pogorszenia HF i obniżenie ryzyka zgonu s-n, wykazane w badaniu DAPA-HF5

CKD = chronic kidney disease;przewlekła choroba nerek; s-n = sercowo-naczyniowy; eGFR = szacowana wielkość filtracji kłębuszkowej; ESKD = end-stage kidney disease, schyłkowa niewydolność nerek; HF = heart failure; niewydolność serca; RRR = relative risk reduction; SGLT-2 = transporter sodowo-glukozowy 2; T2D = cukrzyca typu 2; UACR = wskaźnik albumina/kreatynina w moczu

NEFR/21/07/03_adv

Piśmiennictwo:

  • 1. Heerspink HJL i wsp. N Engl J Med. 2020; 383:1436-1446
  • 2. Wheeler DC i wsp. Nephrol Dial Transplant. 2020;35:1700–1711.
  • 3. Wheeler DC i wsp. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9:22–31.
  • 4. Wiviott SD. et al. N Engl J Med. 2019;380:347-357.
  • 5. McMurray JJV et al. N Engl J Med. 2019;381:1995-2008.